Odborná technická kontrola


revize dětských hřišť, tělocvičen a sportovišť

DRUHY KONTROL DĚTSKÝCH HŘIŠŤ

Vstupní kontrola U nově zhotovených dětských hřišť nezávislá odborně technická osoba kontroluje jednotlivé části podle předpisu ČSN EN 1176, kdy podstatou je vyloučení závad vzniklých při montáži.

Běžná vizuální kontrola Základem je vyloučení potencionálních zdrojů nebezpečí např. poškozené části zařízení, výskyt skleněných střepů, injekčních stříkaček apod. Tuto činnost je doporučeno vykonávat provozovatelem / prověřeným pracovníkem dle určení provozovatele (cca 1 týdně) . Zápisy není nutno provádět, pouze při zjištění závady.

Provozní kontrola Podle návštěvnosti, charakteru hřiště nebo doporučení výrobce provozovatel určí lhůtu pravidelných kontrol v rozmezí 1 až 3 měsíců, jejichž rozsah zpravidla definuje výrobce v provozní dokumentaci. Kontroly provádí provozovatelem proškolená osoba, pověřená odborná firma nebo přímo výrobce. Na závěr k odborně technické kontrole je proveden zápis o kontrole do knihy o provozu herních prvků.

Odborná technická kontrola Vždy 1x za rok je provozovatel povinen zajistit provedení odborné kontroly revizním technikem. Revizní technik především ověřuje zařízení ve shodě s předpisy, normami a dopady povětrnostních vlivů, známek rozpadu, koroze, provedených oprav nebo vyměněných či dodatečně vestavěných částí na celkový stav dětského hřiště z hlediska jeho bezpečnosti provozu. Na závěr oprávněná osoba, která provádí odborně technické kontroly vystaví provozovateli roční revizní zprávu.

Zajišťujeme provozní kontroly dětských hřišť, tělocvičen a sportovišť. Nabízíme provozovatelům dětských hřišť, sportovních areálů a sportovních hal, mateřským školám, základním školám, Městským úřadům, Magistrátům apod.

• poradenská činnost v oblasti dětská hřiště a sportoviště
• výpomoc při uvádění hřišť do provozu aby byli v souladu s normami
• zajištění provádění povinných ročních kontrol podle ČSN EN 1176
• realizaci a instalaci nových zařízení dětských hřišť

Případné dotazy Vám rád zodpovím, majitel Švec Petr.

Těšíme se na spolupráci s Vámi

za firmu ODYSEA ŠVEC s.r.o.

blog images
blog images